Torontoly Rahman Agaýewe ...

Перейти вниз

Torontoly Rahman Agaýewe ... Empty Torontoly Rahman Agaýewe ...

Сообщение  Sapar Çöliýew в Пт Фев 16, 2018 3:22 pm

Rahman Aga düşse ýada,
Güler otyr adam bary.
“Hakdan içen” masgarabaz,
Torontodan gelme bäri.

Kanadaň geý azlyklary
Ilki geňläp, söýdi seni.
Kawaleriň, “joralaryň”
Togsan-ýüzden aşdy çeni.

Emma Rahman garradykça,
“Biwepalar” – gaçdy ondan.
Indi item seredenok,
Çagyrsa hem “jandan-tenden”.

Ýürek küýsär “mawy” söýgi,
“Mežnuny” ýok, gyzýar çeti.
Pälwan sypat oglan görse
Birden üýtgäp, gijär ... eti ...

Ýakýar ony jogapsyz yşk,
Ýeke özi bolýar däli.
Marjina we Zita-Gita
Söýen däldir Rahman ýaly!

Ýalňyzlyga çydam etmän,
Kyn “derdine” gözleýär tär.
Müşgil “işler” düzeläýjek
Rahman tapsa bir daýaw ... kär.

Gyzyp, gijäp “Hywa” taýy,
Janyna hiç tapanok ýer.
Yşkdan ünsün sowmak üçin
Oýnar Rahman kompýuter.

Gep-sözünde hiç many ýok,
Kelle opilkadan doly.
Kä wagt bir zat diýýär welin –
Eşek suwa siýen ýaly...

Näme beýle oda düşýär,
Kime Rahman edýär gahar?!
Ähli zadyň günäkäri –
Bezzat pasyl – ala bahar!

Bir-ä güýzde uýtgeýär ol,
Ýaz gelse hem gaýdýar işi...
Öň boş kelle hasam güwläp,
Takyr başdan göçýär huşy.

Torontoň geý ýigitleri,
Rahman Aga gujak geriň!
Ynjaldyň oň garry kalbyn –
Näçe diýse söýgi beriň!

Gije-gündiz ýatyrmaň siz,
El galdyryp, diýsin aman!
Yogsa bahar geldigiçe,
Kösenyär şol “derdi” ýaman...

Sapar Çöliýew

Sapar Çöliýew
Гость


Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения